Dementie en mantelzorg app

 

Algemene voorwaarden

Wij vinden het belangrijk dat jij weet welke voorwaarden wij hanteren. Het is een lange tekst, dus ga er rustig voor zitten en neem contact met ons op als je vragen hebt.

Algemene voorwaarden TimeSteps BV

AV220616_V2 – Datum: 01 oktober 2021

 1. Wie zijn wij?

(1) TimeSteps BV is gevestigd aan de Fokkerstraat 37, 3905 KV te Veenendaal, Nederland (KvK nummer: 80871313, Btw-identificatienummer: NL861832553B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “TimeSteps” of “wij”.

(2) TimeSteps stelt gratis én betaalde applicaties voor mobiele toepassingen beschikbaar op basis van een lidmaatschap.

(3) TimeSteps biedt vouchers en kortingscodes aan om gedurende een vastgestelde proefperiode gratis dan wel met korting gebruik te laten maken van betaalde mobiele applicaties.

(4) Het betaalde lidmaatschap zal hierna ook wel worden aangeduid als product, overeenkomst of abonnement

 1. Toepasselijkheid

(1) Op alle overeenkomsten die TimeSteps sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.

(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen. Dit kan via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website (https://www.timesteps.nl). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.

 1. Het aanbod

(1) De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod TimeSteps niet binden.

(3) Ons aanbod richt zich op eindgebruikers in Nederland. De afgenomen diensten zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop.

 1. Totstandkoming overeenkomst

(1) Om een product af te nemen vragen we je om een account aan te maken zodat je jouw voorkeuren kunt beheren en waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker gebruik kan maken van het account.

(2) Na het aanmaken van een account kan je het door TimeSteps beschikbaar gesteld product een jaar lang gebruiken zonder enige verplichting tot het afnemen van een betaalde dienst. Gedurende deze proefperiode zal TimeSteps jou benaderen om je enerzijds te ondersteunen bij het gebruik van het product en anderzijds te vragen of je na de proefperiode onze betaalde dienst wil afnemen. TimeSteps behoudt zich het recht voor om de lengte van de proefperiode aan te passen.

Gedurende de bestelprocedure van de betaalde dienst wordt in het (online) bestelformulier een registratie proces doorlopen en dien je een offerte in bij TimeSteps. De ontvangst van het digitale formulier wordt direct bevestigd, echter vormt dit niet automatisch een akkoord op de offerte en er komt niet direct een overeenkomst tot stand.

(3) TimeSteps behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren gedurende de proefperiode vóórdat de overeenkomst tot een betaalde dienst start. Er ontstaat een recht op levering van de diensten na startdatum van de betaalde dienst en na acceptatie door TimeSteps. In elk geval kan TimeSteps een offerte weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 11.2 van deze algemene voorwaarden.

(4) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde termijn. Beide partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vanaf opzegdatum. 

(5) Om een TimeSteps account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. TimeSteps verkoopt en levert geen producten aan personen onder achttien (18) jaar.

(6) TimeSteps houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra diensten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media. Tevens verplicht het je tot niets jegens de derde partijen.

 1. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je op enig moment aan TimeSteps opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. TimeSteps is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart TimeSteps tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht de product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is TimeSteps niet aansprakelijk en je vrijwaart TimeSteps tegen eventuele aanspraken van derden.

 1. Levering

(1) De aangevraagde dienst kan na het downloaden op de mobiele toepassing gelijk gebruikt worden voor minimaal de lengte van de proefperiode. Indien je er voor kiest om de betaalde dienst af te nemen zal de betaalde diensten starten na het aflopen van de proefperiode.

(2) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van 100% van het totaalbedrag de dienst te leveren. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan je geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(3) Voucher of kortingscodes worden per e-mail toegestuurd en/of via een promotiekanaal of derde partijen gedeeld

 1. Prijzen

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

(2) Voor bepaalde en/of additionele producten, behoudt TimeSteps zich het recht voor om een meerprijs te rekenen. De aanvullende prijzen staan vermeld en worden in rekening gebracht bij het activeren van de door jou gekozen diensten.

(3) De vorderingen van TimeSteps zijn per direct opeisbaar.

(4) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(5) TimeSteps is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste dertig (30) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website https://www.timesteps.nl. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

(6) Indien je na een opzegging opnieuw betaalde diensten op basis van een lidmaatschap wilt afnemen, betaal je de op dat moment geldende (nieuwe) prijzen.

 1. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren een SEPA machtiging. Hierbij geef je toestemming om GoCardless (handelend in opdracht van TimeSteps) SEPA incasso opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven

(3) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende saldo beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling.

(4) Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §8(2) kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(5) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de diensten nog steeds worden gebruikt. In dergelijke gevallen zal TimeSteps nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(6) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

(7) TimeSteps is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

 1. Vouchers, kortingscodes

(1) TimeSteps biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is. Zodra de voucher of kortingscode via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Een aangeboden proefperiode is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om de diensten van TimeSteps uit te proberen. Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij TimeSteps, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per gebruikersaccount is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren.

(3) TimeSteps bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een proefperiode of korting en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik te voorkomen. Wij doen controles om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de proefperiode of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de proefperiode of kortingen.

(4) Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals producten tegen een aanvullende prijs, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.

(5) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de TimeSteps website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.

(6) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. TimeSteps heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht.

 1. Aansprakelijkheid van TimeSteps

(1) TimeSteps is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van TimeSteps, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TimeSteps of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen TimeSteps verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van TimeSteps voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) TimeSteps is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart TimeSteps tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) TimeSteps is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door TimeSteps gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart TimeSteps tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) TimeSteps is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij TimeSteps of haar leveranciers, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan TimeSteps gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van TimeSteps. Zij kunnen hier een beroep op doen.

 1. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

 1. Klachten

(1) Kwaliteit staat bij TimeSteps hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen TimeSteps hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website https://www.timesteps.nl We komen binnen tien (10) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

(2) Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

 1. Intellectueel eigendom

(1) Onze app, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij TimeSteps, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze app, website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

 1. Herroeping

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de start van de betaalde dienst, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde dienst.

(2) Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van bepaalde aanvullende producten, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit aanvullende diensten te herroepen.

(3) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden. Het gebruik maken van dit formulier is niet verplicht.

 1. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen TimeSteps en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen TimeSteps en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Utrecht.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

 1. Privacy voorwaarden

(1) De door jou verstrekte persoonsgegevens en daaruit herleide informatie wordt door ons opgenomen in een database. Voor onze actuele privacy voorwaarden kun je de website https://www.timesteps.nl raadplegen

TimeSteps B.V. – juni 2021

Publicaties

 

Bijlage I – Modelformulier voor Herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: 
TimeSteps B.V. 
Fokkerstraat 37, 3905 KV Veenendaal
info@timesteps.nl 

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*) 

Besteld op (*)____________________ /betaalde dienst gestart op (*)__________________ 

Naam/Namen consument(en) ____________________ 
Adres consument(en) ____________________ 
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

____________________, ____________________ 
Datum ____________________ 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is